Wellness in God 2017 - "Priateľstvo"

"Už Ján Pavol II. upozornil na pokušenie „intimistickej a individualistickej spirituality“, ktorá protirečí Vteleniu a teda základu evanjelia. Ale najmä pápež František vo svojej exhortácii Evangelii gaudium urobil veľmi neúprosnú diagnózu tohto pokušenia a toho, ako zasahuje mysle a srdcia kresťanov: „Veľkým nebezpečenstvom v dnešnom svete, poznačenom rôznorodou a vtieravou ponukou konzumizmu, je sebecký smútok, ktorý vyviera z pohodlného a skúpeho srdca, z horúčkovitého vyhľadávania povrchných radostí, z izolovaného svedomia. Keď sa vnútorný život uzavrie do vlastných záujmov, nezostane v ňom miesto pre druhých, chudobní tam už nemajú priestor, Boží hlas nepočuť, ustane sladká radosť z jeho lásky, vyhasne entuziazmus pre konanie dobra. Aj veriacim hrozí vážne a trvalé riziko.“ Koreň individualizmu je v odklone od Boha a od kresťanstva, ale podľa pápeža Františka „svoje vyjadrenie môže nájsť aj v náboženskom živote – v duchovnom konzumizme blízkom chorobnému individualizmu“. Pápež František používa veľmi bohatú terminológiu, ktorou vyjadruje najrozmanitejšie prejavy individualizmu v kresťanskom živote: intimizmus, autoreferencialita, konzumizmus, teológia prosperity, spiritualita blahobytu, egoizmus, exkluzivita, imanentizmus, gnosticizmus, polarizácia atď. Urobil som o tom nedávno reláciu vKontexte.

 

Skutočnou alternatívou individualizmu je priateľstvo. Mnohí svätí pochopili, že Ježiš prináša ľudstvu liek priateľstva. Už aj pohanskí autori ako bol Cicero či Aristoteles povedali hodnotné veci o priateľstve, ale Ježiš Kristus, Vykupiteľ človeka, prináša človeku plnosť priateľstva ako vykúpenie z izolovanosti vlastného egoizmu: „Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca“ (Jn 15, 15). Kresťanská láska je priateľstvo a kresťanská modlitba je priateľstvo, ako sa s prenikavosťou vyjadrila svätá Terézia z Avily: „Modlitba srdca je podľa mňa dôverný vzťah priateľstva, v ktorom sa zdržiavame často v samote jedného s jedným s tým Bohom, o ktorom vieme, že nás miluje“ (Život, k. VIII, 5). Kresťanskí učitelia prinášajú hlboké učenie o priateľstve. Svätý Tomáš Akvinský v kľúči priateľstva vysvetľuje aj samotnú podstatu kresťanskej lásky. Autentickí kresťania sú expertami na priateľstvo. A v tom spočíva ich autentické svedectvo, ktoré je skutočnou alternatívou pre tento svet: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 35). Dnešní ľudia takmer vôbec nemajú skutočných priateľov. Priateľstvo je skutočnou kultúrnou alternatívou pre tento svet. Vidíme to aj v kresťanských kultúrnych prejavoch. 

 

Práve v kľúči priateľstva Vás pozývam prežiť aj tohtoročný Wellness in God, ktorý sa má stať skutočnou alternatívou pre svetský Wellness, neschopný dať človeku skutočné blaho.

Skutočnou alternatívou individualizmu je priateľstvo. Mnohí svätí pochopili, že Ježiš prináša ľudstvu liek priateľstva. Už aj pohanskí autori ako bol Cicero či Aristoteles povedali hodnotné veci o priateľstve, ale Ježiš Kristus, Vykupiteľ človeka, prináša človeku plnosť priateľstva ako vykúpenie z izolovanosti vlastného egoizmu: „Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca“ (Jn 15, 15). Kresťanská láska je priateľstvo a kresťanská modlitba je priateľstvo, ako sa s prenikavosťou vyjadrila svätá Terézia z Avily: „Modlitba srdca je podľa mňa dôverný vzťah priateľstva, v ktorom sa zdržiavame často v samote jedného s jedným s tým Bohom, o ktorom vieme, že nás miluje“ (Život, k. VIII, 5). Kresťanskí učitelia prinášajú hlboké učenie o priateľstve. Svätý Tomáš Akvinský v kľúči priateľstva vysvetľuje aj samotnú podstatu kresťanskej lásky. Autentickí kresťania sú expertami na priateľstvo. A v tom spočíva ich autentické svedectvo, ktoré je skutočnou alternatívou pre tento svet: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 35). Dnešní ľudia takmer vôbec nemajú skutočných priateľov. Priateľstvo je skutočnou kultúrnou alternatívou pre tento svet. Vidíme to aj v kresťanských kultúrnych prejavoch. Práve v kľúči priateľstva Vás pozývam prežiť aj tohtoročný Wellness in God, ktorý sa má stať skutočnou alternatívou pre svetský Wellness, neschopný dať človeku skutočné blaho."

Celú prednášku v pdf formáte nájdete tu.